Tuj Dscjrjghtdjc[jlbntkmcnde

u. J,th-Ghjrehjhe Cdzotyyjuj

Ghfdbntkmcnde/otuj Cbyjlf

d C.Gtnth,ehut

 

Dfit Dscjrjghtdjc[jlbntkmcndj^

 

Yb;tgjlgbcfdibtcz heccrbt ghfdjckfdyst ghb[j;fyt cj,jhyjq wthrdb Cd. Ybrjkfz d u. Cfy-Ahfywbcrj> dscjrj wtyz pf,jnkbdjcnm b ;thnds heccrjuj ghfdbntkmcndf lkz gjllth;fybz yfitq ghfdjckfdyjq htkbubb d 'njv lfktrjv rhft b d dble ytcxfcnmz> gjcnbuyedituj yfie wthrjdm 9 vfz ntreotuj ujlf> yf j,otv cj,hfybb> cjcnjzditvcz d gjvtotybb Uhtrj-hjccbqcrj-ckfdzycrjuj ghfdjckfdyjuj wthrjdyjuj j,otcndf ,kfujndjhbntkmyjuj ctuj 1 b/yz#20 vfz 1889 ujlf tlbyjukfcyj htibkb%

1@ {jlfnfqcndjdfnm gthtl Dfibv Dscjrjghtdjc[jlbntkmcndjv j djccnfyjdktybb gjujhtditq wthrdb yf yjdjv> ,jktt elj,yjv b ghbkbxyjv vtcnt> d ,jkmitq ckfdt b ,jkmitv ,kfujktgbb.

2@ Dshfpbnm yfie ujnjdyjcnm lj,hjdjkmysvb gjcbkmysvb gj;thndjdfybzvb cgjcj,cndjdfnm gjcnhjtyb/ yjdjuj [hfvf <j;bz.

3@ D ckexft> tckb Cdzntqitve Ghfdbntkmcnde/otve Cbyjle eujlyj ,eltn eljdktndjhbnm yfitve [jlfnfqcnde> ghjcbnm tot j ghbyznbb vth r djccnfyjdktyb/ gjhzlrf b ,kfujxbybz d eghfdktybb wthrjdm/> f bvtyyj%

f@ D dble njuj> xnj b vs heccrbt> b dct ckfdzyt gjybvftv <jujcke;tybt yf yfitv lhtdytv wthrjdyj-ckfdzycrjv zpsrt> djccnfyjdbnm 'njn zpsr d yfitq wthrdb> djcghtnbd egjnht,ktybt bcgjhxtyyjuj fyukbqcrjuj> rjnjhjuj yb vs> yb ytvyjubt gjctof/obt wthrjdm fvthbrfyws gjybvfnm yt vj;tv b rjnjhsq> ,kfujlfhz uhe,sv jib,rfv d ghjbpyjitybb> hfpujyztn e dct[ vjkbndtyyjt yfcnhjtybt b dspsdftn cvt[ byjdthwtd.

,@ Yt erhfifnm ,jkmit ghfdjckfdyjuj [hfvf rfnjkbxtcrbvb brjyfvb yfgjlj,bt ,fhtkmtaf cwtys itcndbz {hbcnf Cgfcbntkz yf Ujkujae> gjvtofditujcz e Ghtcnjkf cujhtditq wthrdb.

d@ Yt ljgecrfnm d yjdjq wthrdb rbnfqcrb[ b zgjycrb[ zpsxtcrb[ erhfitybq> ddtltyys[ Ghtjcdzotyysv Dkflbvbhjv.

u@ D ckexft gjcnhjtybz wthrdb yf cnfhjv vtcnt djccnfyjdbnm ght;ybq gfhflysq d[jl> ytghbkbxysq ;t yjdsq d[jl c xthyjuj ldjhf pfrhsnm.

l@ Djpdhfnbnm cj,cndtyybrfv ghbcdjtyysq Ghtjcdzotyysv Dkflbvbhjv lkz jnrhsnbz 'njuj yjdjuj d[jlf yt ghbyflkt;fobq wthrdb exfcnjr ptvkb.

t@ Dj bp,t;fybt cnjkryjdtybq c byjdthwfvb djcghtnbnm bpkbiybq> d jcj,tyyjcnb yjxyjq> nhtpdjy> yfheif/obq b[ jnls[> juhfybxbd egjnht,ktybt rjkjrjkjd ecnfdfvb Wthrdb b ghtltkfvb hfpevyjq ytj,[jlbvjcnb.

;@ Djcghtnbnm wthrjdyjq flvbybcnhfwbb cjlth;fybt cdth[infnys[ cdzotyyj-wthrjdyjcke;bntktq b extybrjd irjks> nfr rfr ghb nt[ ;t ,/l;tnys[ chtlcndf[ ghb[jlbncz cjlth;fnm jys[ yf cxtn dsxtnjd bp crhjvyjuj cjlth;fybz infnys[> gjxtve d htpekmnfnt yt zdkztncz djpvj;yjcnb cjlth;fnm yb nt[> yb lheub[ ghbkbxyj.

p@ Djccnfyjdbnm ljk;yjcnm ght;ytuj wthrjdyjuj cnfhjcns> eybxnj;tybt rjnjhjq Ghtjcdzotyysv Dkflbvbhjv b gjhextybt e[jlf pf wthrjdm/ vfktymrbv vfkmxbrfv fktenfv> extybrfv irjks> ,skj ghbxbyj/ ytjcnjhj;yjuj j,hfotybz c rflbkjv b gj;fhf 9-uj vfz.

b@ Djcghtnbnm ghtgjlfdfybt d irjkt kbwfv> gj b[ j,hfpjdfyb/ yt bvt/obv yf 'nj ghfdf yb d Hjccbb> yb d Fvthbrt.

r@ Ghbyznm vths> xnj,s cjcnjzobt yf ujcelfhcndtyyjq cke;,t heccrbt cdzotyybrb dvtifntkmcndjv wthrjdyjq flvbybcnhfwbb d b[ xfcnyst ltkf dsxtnfvb> inhfafvb b n. gjl. yt ,skb gjcnfdkztvs d ytj,[jlbvjcnm> gjpjhye/ lkz Wthrdb b Hjccbb> ghb,tufnm c gjlgbcysvb kbcnfvb r xfcnyjq ,kfujndjhbntkmyjcnb> rfr d ckexft cdzotyybrf Vbnhjgjkmcrjuj.

k@ J,hfnbnm dybvfybt tgfh[bfkmyjq flvbybcnhfwbb yf ecgt[b ghjntcnfycrjq ghjgfufyls chtlb ,tlyjuj ghfdjckfdyjuj ghb[jlcrjuj yfctktybz> ecgt[b> j,(zcyz/obtcz njkmrj ythfltybtv tt r gjkj;tyb/ b celm,fv 'njuj rkfccf ghb[j;fy.

v@ Dyeibnm wthrjdyjve eghfdktyb/> xnj Wthrjdm gjcnhjtyf b cjlth;bncz yf heccrbq cxtn b xnj ge,kbxyjt ghtphbntkmyjt jnyjitybt> ghb njv juekmyjt> r heccrbv> rfr 'nj ljpdjkbk ct,t Ghtjcdzotyysq Dkflbvbh d ,tctlt c htgjhnthjv ufptns Chronicle> gj vtymitq vtht ytghbkbxyj.

y@ Djcghtnbnm dghtlm 'njve eghfdktyb/ ytghbkbxtcnde/obt tve cyjitybz b ,tctls c ufptnysvb htgjhnthfvb> gjlf/obt gjdjl r crfylfkmyjq lkz Wthrdb b heccrjuj bvtyb ufptnyjq gjktvbrt.

j@ D dble yt cjjndtncnde/otuj [hbcnfycnde djj,ot b dscjrjve cfye tgbcrjgf d jcj,tyyjcnb pkj,yjuj b dhf;lt,yjuj jnyjitybz r extybrfv irjks> wthrjdysv cke;bntkzv b dctv yfv> heccrbv ghb[j;fyfv> jnjpdfnm Ghtjcdzotyyjuj Dkflbvbhf bp yfitq tgfh[bb b ,kfujdjkbnm yfpyfxbnm yf 'njn gjcn lheujt kbwj.

D yflt;lt> xnj Dfit Dscjrjghtdjc[jlbntkmcndj yt jcnfdbn ,tp dybvfybz yfit [jlfnfqcndj> xtcnm bvttv jcnfdfnmcz gjrjhytqibvb ckeufvb.

Cfy-Ahfywbcrj 1 b/yz#20 vfz 1889 ujlf

1@Cbljh Gjdfhxer 2@Dkflbvbh Ujhlttyrj 3@Dfktynby ... 4@Ybrjkfq Bdfyjd 5@Tvbkbfy Celpbkjdcrbq 6@Gnbwsy Y.D. 7@Uhbujhbq Nfrvfrjd 8@Dfcbkbq Eynjh 9@Fktrcfylhf Ufhlyth 10@ Lbvbnhbq <jkezycrbq 11@Fylhtq Cbdthc 12@Gfdtk Rjhf,kbyjd 13@Ybrjkfq Bdfyjd 14@Fktrcfylh Ptyuth 15@Dfcbkbq Dfuby 16@Lbvbnhbq Vtyltkttd 17@Dtybfvby Tkkbjn 18@Vb[fbk O..yby 19@Atljh <ezyjd 20@Dkflbvbh <jkmvfy 21@Bdfy <jkmvfy 22@Atljh Fktrcfylhjd 23@Gtnh Dfdbkjd 24@Ufdhbbk Yfuftdcrbq 25@ Dbwt-ghtlctlfntkm Uhtxtcrj-heccrj-ckfdzycrjuj ghfdjckfdyjuj j,otcndf Ybrjkfq Hecctkm.

Witness Ch. Kelly.